Обучение по счетоводство и ТРЗ

Ново Обучение по счетоводство и ТРЗ
СЧЕТОВОДСТВО:
I. Модул Теория - същност и особености на счетоводната отчетност, обекти на счетоводно отчитане, активи и пасиви, видове стопански операции, откриване, водене и закриване на сметки, оборотна ведомост, мемориален ордер;
II. Модул Счетоводно отчитане - способи на счетоводно отчитане, отчитане на собствения капитал, отчитане на дълготрайни материални активи, отчитане на получени и дадени под наем материални дълготрайни активи, отчитане на материалите,отчитане на доставчици и клиенти  ,отчитане на разплащателни сметки, отчитане на ддс и   продукцията и стоките,  отчитане на амортизациите, брака и ликвидацията, отчитане на приходите и разходите и др.
III. СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИРМА - основни моменти при приключването и разглеждане на документите свързани със съставянето на го-дишния финансов отчет - отчет за приходи и разходи, баланс, отчет за паричния поток , отчет за собсвения капитал и приложения. Разглеждане на годишния финансов отчет с реална фирма за по добро разбиране на предадения материал.

IV. ИЗПИТ ПО СЧЕТОВОДСТВО.
V. СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР - работа с Микроинвест или Бизнес Навига-тор. Решаване  на практическа задача  и изготвяне на дневници и справка декларация по ДДС за НАП.

- ТРЗ и личен състав
Хорариум: 30 учебни часа
Курса е с практическа насоченост и е организирано в два модула:
МОДУЛ 1 – Кодекс на труда
• Възникване и изменение на трудовото право отношение
• Работно време и почивки
• Отпуски. Видове отпуски
• Прекратяване на трудовото право отношение
Кодекс за социално осигуряване
• Държавно обществено осигуряване
• Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване
• Обезщетения за майчинство
• Парични обещетения при безработица
• Задължително пенсионно осигуряване
МОДУЛ 2 – Упражнения
• Изготвяне на ведомости за заплати.
• Оформяне на документи – декларации 1 и 6.
• Изготвяне на УП 2 и УП 3.
Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.
Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по-високо образование, медицинско свидетелство удостоверяващо възможност-та да практикувате професията
Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.


Свържете се с нас

Обадете се на телефон 0877 830 441

Сигурно пазаруване

100% сигурно пазаруване.

Удобни връзки с нас

Ние сме на Ваше разположение.

Един Евро Свят

Образователен център Един Евро Свят  уверени в професионализма.

  • Модел Forwarding and logistics training
  • Наличност По заявка
  • 0,00 лв.